Terms and conditions for use of the website

Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.cleverfarm.cz je CleverFarm, a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání internetových stránek se řídí těmito podmínkami

Způsob užívání

Uživatel se zavazuje, že se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a že nebude poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti www stránek jinak než pro vlastní potřebu,
 • zasahovat do obsahu, technické podstaty či bezpečnosti internetových stránek,
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití bránit,
 • zasílat na stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele.

Omezení odpovědnosti provozovatele a právní příslušnost

Obsah internetových stránek www.cleverfarm.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací na stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno.

Zásady ochrany osobních údajů

Pro správné fungování webu je nutné poskytnutí některých osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, které jsou zpracovávány za účelem výkonu oprávněného zájmu správce, další údaje mohou být získávány na základě souhlasu uživatele (analytické a marketingové cookies a údaje poskytnuté v kontaktních formulářích).

Cookies

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, malých souborů, které jsou z internetové stránky přeposílány na hard disk zařízení uživatele. Funkční cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání, a jsou nutné pro základní funkce webových stránek a jejich řádný provoz.

Kódy třetích stran

Zároveň web používá kódy od společnosti Google. Pro získání informací o návštěvnosti webu používáme analytické cookies, které sbírají anonymní informace o návštěvě uživatele za účelem zlepšení služeb. Marketingové cookies se používají pro personalizaci reklamních sdělení, která mohou uživatele zajímat.Uživatel musí způsob používání těchto cookies odsouhlasit v dolní vyskakovací liště, přičemž nastavení lze kdykoli změnit prostřednictvím odkazu Nastavení cookies v patičce webu. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Osobní údaje

Uživatel může správci poskytnout další osobní údaje prostřednictvím kontaktních formulářů nebo přihlášením k odběru newsletteru. Tímto souhlasí se zpracováním údajů provozovatelem webu za účelem, pro který byly poskytnuty, tedy za účelem zasílání newsletteru, nabídky pracovní pozice či navázání kontaktu.Zároveň má uživatel právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, požadovat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat o výmaz osobních údajů, nebo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Provozovatel se zavazuje s údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, po dobu 5 let.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoli změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 30. 4. 2019.

Basic information

The www.cleverfarm.org website is operated by CleverFarm, a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno (further only as “the Operator”). This is in compliance with the law No. 121/2000 of the Legislation, covering Authorship Laws and laws related to Authorship and amendments to related laws (the Authorship Law) in full.

The Operator is entitled to exercise its proprietary rights related to these web pages.

The Operator reserves all copyrights to their own content, including text, web design, and graphics, all images on these web pages, as well as the selection and organization of files contained in these pages. All rights and responsibilities of the Operator and users in use of the website are governed by these terms.

Usage

The user agrees to adhere to the regulations in effect in the Czech Republic, good morals and these conditions and to not harm the reputation and rights of the Operator or other users.

The user agrees not to:

 • use either the whole website or its individual parts for anything other than personal use,
 • interfere with the content, technical nature or security of the website,
 • interfere with other users in use of the site and in any way prevent them from using it,
 • send messages containing viruses or any malicious programs,
 • create false messages to fake the identity of the sender, or try to interfere with the account of other users,
 • attempt to gain access to parts of websites that are excluded from the use of the public,
 • spread any reports or material that either infringes the laws of the Czech Republic and good morals, threatens public order or spreads content that does not correspond with the interests of the Operator.

Disclaimer

The contents of the www.cleverfarm.org website are informative only. The Operator is in no way responsible for the correctness, completeness and timeliness of the information presented on this site. Disclosure of any data and information in this site, except for these terms and conditions, is not legally binding for the establishment of a legal relationship between the Operator and the user, unless explicitly stated in each case.

Protection of personal data

Access to www.clevermaps.cz may be subject to the provision of some personal data by the operator within the meaning of Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data. The Operator agrees to treat this data in accordance with valid legal regulations and to use then only to the extent necessary for the fulfilment of the purpose for which the personal data is collected. By providing personal data, the user agrees that the data will be processed by the site operator for the purpose for which they were acquired.

Cookies

„Cookies“ are small files that are forwarded from website to user’s hard drive. Cookies allow the web page to memorize important information to help the user’s further use of it. If the user does not wish to use cookies or does not want the internet browser to use cookies, the user must select the appropriate option in their browser settings.

Third-party codes

This site uses codes from Google. Google may collect anonymous information about your visit to this site to improve its products and services, and to provide ads for products and services that may be of interest to you. For more information and to state whether or not you want Google to use this information, visit www.google.com/analytics.

Closing provisions

These conditions can be changed by the Operator at any time. Terms of use of the web pages are effective on the day they are made public. These terms were published on 1 April 2019.