Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností CleverFarm, a.s., se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, Česká republika, IČO: 05215480, a Uživatelem, vznikající při poskytování Služeb a Hardware Uživateli.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb i dalších smluv (zejména Nájemní smlouvy), které mezi sebou uzavírají Poskytovatel a Uživatel.

2. Definice pojmů

2.1. Aplikací se rozumí webová aplikace dostupná po registraci Uživatele na webové stránce https://app.cleverfarm.cz anebo https://app.cleverassets.cz, případně mobilní aplikace, které jsou provozované Poskytovatelem a slouží Uživateli k využívání Služeb.

2.2. Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Dalším uživatelem se rozumí zejména zaměstnanci Uživatele, jeho statutární zástupci či jakékoliv jiné osoby spolupracující s Uživatelem, kterým Uživatel poskytne přístup ke Službě a umožní jim vytvoření Uživatelského účtu.

2.4. Hardwarem se rozumí veškeré nástroje, senzory či jakákoli jiná zařízení poskytované Poskytovatelem Uživateli na základě těchto VOP v souvislosti s poskytováním Služeb.

2.5. Licencí se rozumí poskytnutí užívacích práv k užívání Služby Uživateli.

2.6. Nájemní smlouvou se rozumí nájemní smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je pronájem Hardware Uživateli. Nájemní smlouva může být součástí Smlouvy nebo může být uzavřena samostatně. Nedílnou součástí Nájemní smlouvy jsou tyto VOP.

2.7. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.8. Popisem Služby se rozumí popis funkcionalit Služby nabízené Poskytovatelem dostupný na webové stránce https://www.cleverfarm.cz.

2.9. Poskytovatelem se rozumí společnost CleverFarm, a.s., se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, Česká republika, IČO: 052 15 480, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7886 vedenou u Krajského soudu v Brně.

2.10. Službou se rozumí jakákoli služba, kterou Poskytovatel poskytuje Uživateli na základě Smlouvy. Poskytnutím Služby se rozumí poskytnutí Licence, zpřístupnění Služby formou SaaS (software-as-service; software jako služba), a případně poskytnutí dalších souvisejících služeb (údržba, servisní služby) v rozsahu dle Popisu Služby a ujednání ve Smlouvě, přičemž ujednání ve Smlouvě mají před Popisem Služby přednost. V současnosti Poskytovatel nabízí následující Služby: Agroevidence, Senzory, Precizní zemědělství a Evidence půdy. Dále v těchto VOP mohou jednotlivé Služby být nazývány i pouze výše uvedenými názvy Služeb. Informace k již existujícím Službám se přiměřeně vztahují i na jakékoli další Služby, které bude Poskytovatel nabízet v budoucnu.

2.11. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP.

2.12. Smluvní strany jsou společně Poskytovatel a Uživatel.

2.13. Uživatelem se rozumí každá fyzická podnikající osoba či právnická osoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem a užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem. Se spotřebiteli Poskytovatel Smlouvy neuzavírá.

2.14. Uživatelským účtem se rozumí účet vytvořený Uživatelem při registraci na https://app.cleverfarm.cz/signup, případně uživatelský účet vytvořený Uživatelem pro Další uživatele.

2.15. Vadou se rozumí stav, kdy Služba či Zboží neodpovídají sjednaným či obvyklým vlastnostem a parametrům, včetně situace, kdy Služba není dostupná vůbec či došlo k omezení její dostupnosti či kvality oproti sjednaným vlastnostem a parametrům.

2.16. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.17. Webové rozhraní je rozhraní umístěné na webové stránce https://www.cleverfarm.cz.

2.18. Zkušebním provozem Služby se rozumí poskytnutí jakékoli Služby zdarma a v omezeném rozsahu (např. na určité testovací období). Bližší podmínky jsou uvedeny v Popisu Služby, na Webovém rozhraní či v těchto VOP.

3. Registrace Uživatele, Uživatelský účet

3.1. Podmínkou pro užívání Služeb je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní, konkrétně na webové stránce https://app.cleverfarm.cz/signup.

3.2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v tomto formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě a další údaje nezbytné k založení Uživatelského účtu a užívání Služeb (např. údaje o farmě či pozemku, na kterém chce Uživatel Služby využívat).

3.3. Uživatel je povinen uvádět v Uživatelském účtu v průběhu užívání Služby pravdivé a aktuální údaje

3.4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli u Uživatele ověřit údaje uvedené v Uživatelském účtu (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

3.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah údajů vyžadovaných při registraci a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, kdy toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Poskytovatel oprávněn Uživatelský účet zablokovat a odstoupit od Smlouvy.

3.6. Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o provedení registrace. Registrace je dokončena a Uživatelský účet je zřízen doručením potvrzení o provedení registrace na e-mailovou adresu Uživatele.

3.7. Uživatel je oprávněn v rámci svého Uživatelského účtu zřizovat sekundární Uživatelské účty i pro Další uživatele. Poskytovatel si však vyhrazuje právo umožnit u určitých Služeb zřízení sekundárních Uživatelských účtů až na základě žádosti Uživatele.

3.8. Uživatel je povinen zajistit dodržování veškerých podmínek vyplývajících ze Smlouvy i z těchto VOP i Dalšími uživateli. Poruší-li Další uživatelé podmínky vyplývající ze Smlouvy či z těchto VOP, je za toto porušení odpovědný Uživatel.

3.9. Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetími osobami, s výjimkou Dalších uživatelů.

3.10. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet Uživatele v případě, kdy Uživatele poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či těchto VOP. Uživatel bere na vědomí, že v případě zrušení Uživatelského účtu může dojít k odstranění všech informací vložených Uživatelem do Služby.

4. Objednávka, uzavření Smlouvy

4.1. Na Webovém rozhraní jsou v Popisu Služeb uvedeny vlastnosti a funkce jednotlivých Služeb nabízených Poskytovatelem. Prezentace Služeb uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.2. Smlouvu lze uzavřít formou oboustranně podepsané listiny. Dále je Smlouvu možné uzavřít rovněž okamžikem doručení potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Objednávku je možné učinit prostřednictvím Webového rozhraní, Uživatelského účtu či na základě e-mailové nebo telefonické komunikace s Poskytovatelem.

4.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu a vyhrazuje si právo neuzavřít Smlouvu s Uživateli, kteří dříve podstatným způsobem porušili Smlouvu nebo tyto VOP.

5. Poskytování Služeb

5. 1. Poskytovatel provozuje Služby Agroevidence, Senzory, Precizní zemědělství a Evidence půdy na internetových adresách https://www.cleverfarm.cz a https://www.cleverassets.cz a jejich subdoménách. Tyto Služby jsou poskytovány v režimu „SaaS“ (tj. software jako služba).

5. 2. Přístup Uživatele ke Službě je zajištěn pomocí internetového prohlížeče on-line přístupem přes síť Internet, případně prostřednictvím mobilní aplikace, a je možný pouze prostřednictvím Uživatelských účtů chráněných pomocí jména a hesla.

5. 3. Poskytovatel garantuje úroveň dostupnosti Služeb ve výši 95 %. Úroveň dostupnosti je měřena na měsíční bázi prostřednictvím monitorovacího systému Poskytovatele pro každou ze Služeb zvlášť.

5. 4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přerušit poskytování Služeb z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby: bude trvat vždy maximálně po dobu 60 minut; bude vždy předem zveřejněna v Aplikaci nebo oznámena Uživateli e-mailem; proběhne maximálně jednou za kalendářní týden, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody na straně Poskytovatele.

5. 5. Omezení či přerušení poskytování Služeb dle odst. 5.4. se nepovažuje za nedostupnost služby ve smyslu garantované úrovně dostupnosti uvedené v odst. 5.3.

5.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost Služby způsobenou bez zavinění Poskytovatele, zejména z důvodu výpadků služeb třetích stran, které jsou integrovány do Služeb Poskytovatele (vč. služeb poskytovatele signálu a konektivity pro Služby a Hardware Poskytovatele), výpadků v dodávce elektrické energie, výpadků datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než osm (8) hodin, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doba, po kterou trvá nefunkčnost Služby dle tohoto odstavce VOP, se nezapočítává pro účely úrovně dostupnosti dle odst. 5.3. VOP.

5. 7. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může zajišťovat Služby také prostřednictvím třetích osob. Aktualizace

5.8. Poskytovatel je oprávněn provádět úpravy, aktualizace či vylepšení Služeb bez předchozího souhlasu Uživatele v rozsahu a času stanoveném dle uvážení Poskytovatele.

5.9. Nové Služby či funkce, vlastnosti nebo moduly existujících Služeb nejsou automaticky součástí aktualizace pro Uživatele. Provedení aktualizace Služeb pro Uživatele a poskytnutí nových Služeb či funkcí, vlastností nebo modulů existujících Služeb závisí na rozhodnutí Poskytovatele.

5.10. Uživatel bere na vědomí, že k řádnému užití Služeb může být nezbytná součinnost s dalším software. Užití tohoto dalšího softwaru se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k tomuto software. Poskytovatel neručí za bezproblémové napojení Služeb na software třetích stran.

6. Zkušební provoz Služeb

6.1. Poskytovatel umožňuje Zkušební provoz Služeb za účelem vyzkoušení funkčnosti Služeb Uživateli.

6.2. Zkušební provoz Služeb vyžaduje předchozí registraci Uživatele ve smyslu čl. 3. VOP a zaslání žádosti o umožnění Zkušebního provozu Služeb. Poskytovatel není povinen žádosti o umožnění Zkušebního provozu Služeb vyhovět.

6.3. Přístup ke Zkušebnímu provozu Služby je Uživatel oprávněn získat pouze při první zkoušce funkčnosti Služby. V případě, že Poskytovatel zjistí, že se Uživatel opakovaně snaží získat přístup ke Zkušebnímu provozu Služby (ať už prostřednictvím Uživatelského účtu či vytvářením nových Uživatelských účtů), je oprávněn nevyhovět žádosti o umožnění Zkušebního provozu Služby, případně zrušit Uživatelský účet.

6.4. Zkušební provoz Služeb je poskytován v rozsahu stanoveném Poskytovatelem. Tento rozsah je Poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně upravit či Zkušební provoz Služeb neposkytovat.

6.5. V případě Zkušebního provozu Služeb se nepoužijí následující ustanovení VOP: čl. 4., 5., čl. 9. Ve zbytku se VOP vztahují i na Zkušební provoz Služeb, pokud tento článek neobsahuje odlišnou úpravu nebo pokud to není v rozporu se smyslem Zkušebního provozu Služeb.

6.6. Zkušební provoz Služeb je poskytován Uživateli po dobu 30 dní, pokud Poskytovatel neurčí jinak či se Poskytovatel a Uživatel nedohodnou jinak. Zkušební provoz Služeb končí uplynutím této doby. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu na Zkušební provoz Služby kdykoli jednostranně vypovědět i bez udání důvodu.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost dat uložených Uživatelem v Aplikaci při užívání Zkušebního provozu Služeb. Pokud Smluvní strany nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí doby Zkušebního provozu Služeb uzavřou Smlouvu na placenou verzi Služeb, budou data uložená Uživatelem v průběhu Zkušebního provozu Služeb přenesena do placených verzí Služeb, na které se vztahuje Smlouva.

6.8. Uživatel bere na vědomí, že po uplynutí doby dle odst. 6.7. VOP budou data uložená Uživatelem v průběhu Zkušebního provozu Služeb nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Zkušebního provozu Služeb a o smazání dat bude Uživatel informován.

7. Práva a povinnosti Uživatele

7.1. Uživatel se zavazuje užívat Služby pouze ve sjednaném rozsahu a tak, aby užívání nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Uživatel je povinen zkontrolovat funkčnost Služeb bez zbytečného odkladu po jejich zpřístupnění.

7.3. Uživatel se zavazuje používat Služby pouze přes Aplikaci anebo jiným způsobem doporučeným Poskytovatelem.

7.4. Uživatel nese plnou odpovědnost za užívání Služeb a jakékoliv akce provedené Dalšími uživateli. Uživatel je povinen zajistit, aby se všichni další Uživatelé řídili ustanoveními těchto VOP. Uživatel je plně odpovědný za zachování bezpečnosti a důvěrnosti Uživatelských účtů, zejména přístupových údajů k nim.

7.5. Provedením registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že: se nebude pokoušet získat neoprávněný přístup ke Službám, k Uživatelským účtům ostatních Uživatelů, k serverům Poskytovatele či k Aplikaci; nebude bránit přístupu dalších osob ke Službám nebo umožňovat třetím osobám, které k tomu nejsou oprávněny, přístup ke Službám; nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či kopírovat jakoukoliv součást Služeb nebo se pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data Služeb; bude při užívání Služeb respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví.

7.6. V případě, že Uživatel poruší povinnosti dle tohoto článku VOP, zavazuje se nahradit Poskytovateli v plném rozsahu škodu z toho vzniklou.

8. Obsah Uživatele

8.1. Uživatel je odpovědný za veškeré informace, materiály, díla (vč. autorských děl) či jakákoli další data nahraná prostřednictvím Aplikace na servery provozované za účelem poskytování Služeb. Práva k tomuto obsahu náleží i nadále Uživateli. Poskytovatel neodpovídá za případný závadný obsah takových dat a není povinen na jejich obsah dohlížet ani aktivně vyhledávat okolnosti poukazující na protiprávní obsah.

8.2. Uživatel se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat či jinak ukládat na servery provozované za účelem poskytování Služeb obsah, který by mohl obsahovat virus nebo jiný software, který by mohl zničit, poškodit nebo omezit funkcionalitu Služeb ve vztahu k Poskytovateli nebo ostatním Uživatelům, a stejně tak obsah, který je nelegální, obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je spojen s kriminální činností.

9. Zákaznická podpora, servis, součinnost Uživatele při řešení základních vad

9.1. Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli Vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

9.2. Oznámení Vady je možné následujícími způsoby:

9.3. Uživatel bere na vědomí, že zákaznická podpora dle čl. 9.2. je dostupná v pracovních dnech v čase 9:00 hod. – 15:00 hod.

9.4. Pro počátek doby pro úplné vyřešení Vady je rozhodující okamžik oznámení Vady jedním ze způsobů uvedeným výše.

9.5. Nestanoví-li Smlouva jinak, Poskytovatel reaguje na Vady a odstraňuje je v závislosti na jejich závažnosti (kategorii vad), a to způsobem a v termínech uvedených níže:

Úroveň vady Popis vady Garantovaná reakční doba Doba pro úplné vyřešení (od oznámení) Kritická vada Službu nelze vůbec použít – celkový výpadek 12 h 24 h Urentní vafda Závada výrazně omezující správnou funkcionalitu Služby, avšak Službu je možné s omezením používat 24 h Konec pracovního týdne následujícího po oznámení vady Vada Závada nemá výrazný vliv na používání Služby, Službu je možné používat bez výrazného omezení 48 h 15 pracovních dní

9.6. V případě „Kritické vady“ či „Urgentní vady“, tak jak jsou vymezeny výše, musí Uživatel výslovně uvést, že se jedná o tuto kategorii vady (např. v předmětu e-mailu či při telefonickém hovoru). Nesdělení kategorie vady může mít za následek prodloužení odstranění Vady. Závaznou kategorizaci Vady však vždy provádí Poskytovatel a zavazuje se o tom informovat Uživatele v době odezvy.

9.7. Vada je Poskytovatelem odstraněna v okamžiku, kdy Poskytovatel:

9.8. Za vadu ve smyslu tohoto článku VOP se nepovažuje:

9.9. V případě, že Uživatel provede neoprávněné oznámení Vady Služeb (tj. bude-li zjištěno, že Vada neexistovala a nebo k Vadě došlo v důsledku okolností, za které Poskytovatel neodpovídá, včetně okolností na straně Uživatele), Poskytovatel může po Uživateli požadovat úhradu nákladů spojených s provedením kvalifikace a řešením Vady.

9.10. Uživatel se zavazuje na požádání Poskytovatele či jim pověřené osoby poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování Vad či provádění úprav Služeb poskytovaných Uživateli.

9.11. Uživatel se zavazuje sám či s asistencí Poskytovatele prostřednictvím e-mailu či telefonu poskytovanou v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod. odstraňovat základní vady Služeb a Hardware, případně umožnit Poskytovateli vzdálený přístup pro řešení základních vad. Mezi základní vady, na které se nevztahuje kategorizace a povinnost Poskytovatele kvalifikovat a řešit Vady, patří zejména:

10. Další práva a povinnosti Smluvních stran

10.1. Pskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Uživatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů.

10.2. V případě, že bude mít Uživatel zájem, aby došlo při registraci Uživatelského účtu k automatizovanému importu informací z portálu eAGRI provozovaného Ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen „eAGRI“) do Služeb a Poskytovatel tento automatizovaný import u konkrétní Služby umožňuje, musí Uživatel Poskytovateli poskytnout přihlašovací údaje do eAGRI. Poskytovatel se zavazuje, že přihlašovací údaje Uživatele do eAGRI nevyužije k jiným účelům.

10.3. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá korespondence mu může být doručována prostřednictvím Uživatelského účtu či na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

11. Licenční ujednání

11.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby jsou Poskytovatelem provozovány a poskytovány ve formě „SaaS“ (software as a service, software jako služba). Uživatel tedy nekupuje ani jinou formou nenabývá vlastnictví k samotnému software, který je poskytován v rámci Služby, ale využívá Službu spočívající v přístupu k software umístěnému na serverech Poskytovatele, a to po dobu poskytování Služeb a za sjednanou cenu (tento software pro účely tohoto článku VOP dále též jako „Předmět licence“).

11.2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovateli náleží k Předmětu licence veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví. Uživatel je proto povinen užívat Služby a Předmět licence pouze v rozsahu udělené Licence.

11.3. Poskytovatel za podmínek stanovených níže zajišťuje kromě přístupu k Předmětu licence i provoz Předmětu licence a zajištění jeho provozu na serverech Poskytovatele (hostingové služby).

11.4. Uživatel bere na vědomí, že Předmět licence včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti Smlouvy měnit.

11.5. Poskytovatel uzavřením Smlouvy poskytuje Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Předmět licence (Licenci) ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku a Autorského zákona.

11.6. Licence je poskytnuta za následujících podmínek:

11.7. Licence se vztahuje i na veškeré úpravy, aktualizace, vylepšení, či jiné úpravy Předmětu licence a Služeb, které budou provedeny ze strany Poskytovatele a budou zpřístupněny Uživateli.

11.8. Uživatel nemá právo obdržet zdrojový kód software, který je Předmětem licence, tento zdrojový kód prohlížet, měnit, upravovat, dekompilovat či jakkoli do něj jinak zasahovat. Uživatel není oprávněn vytvářet, získávat či reprodukovat jakékoliv kopie Předmětu licence a Služeb, zejména nesmí jakýmkoli způsobem získávat zdrojový kód. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zapracovávat Předmět licence do jiného softwarového vybavení. Uživatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele, a případné informace ohledně autorských práv k Předmětu licence.

11.9. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně hrazené Uživatelem za Služby ve smyslu čl. 14. VOP.

11.10. Porušení kterékoli povinnosti Uživatele stanovené v tomto článku VOP se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

12. Poskytování Hardware

12.1. Poskytovatel spolu s poskytováním Služeb může Uživateli poskytnout Hardware určený k provozování ve spojení s poskytovanými Službami. Podmínky poskytnutí Hardware se řídí Nájemní smlouvou, případně ustanoveními tohoto článku VOP.

12.2. Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí Hardware nemusí být poskytování Služby Poskytovatelem fakticky možné.

12.3. Poskytovatel poskytne Uživateli Hardware k dočasnému užívání (pronájem), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, a to za podmínek vymezených níže a v Nájemní smlouvě.

12.4. Poskytovatel pronajímá Uživateli Hardware včetně všech součástí a příslušenství a Uživatel Hardware přebírá do užívání a zavazuje se za něj hradit Poskytovateli nájemné ve výši stanovené Nájemní smlouvou.

12.5. Poskytovatel je povinen předat Hardware Uživateli ve lhůtě stanovené v Nájemní smlouvě, jinak ve lhůtě 14 dnů od uzavření Nájemní smlouvy. O předání a převzetí Hardware bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání.

12.6. Uživatel prohlašuje, že si Hardware řádně prohlédl a seznámil se se stavem Hardware před uzavřením Nájemní smlouvy.

12.7. Pokud je Nájemní smlouva zároveň Smlouvou ve smyslu čl. 2. těchto VOP, může Uživatel odstoupit od Smlouvy pouze v části týkající se Hardware (tj. poskytování Služeb může být nadále zachováno nezávisle na Hardware, jedná-li se o Služby, u nichž poskytnutí Hardware společně se Službou není nezbytnou podmínkou poskytování).

12.8. Uživatel není oprávněn pronajmout či jinak poskytnout Hardware třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Za třetí osobu se pro účely tohoto ujednání nepovažují Další uživatelé.

12.9. Uživatel se zavazuje udržovat Hardware v technicky bezvadném stavu (s výjimkou běžného opotřebení) a pečovat o něj tak, aby na něm nevznikla škoda. Je zejména povinen užívat Hardware v rozsahu daném charakterem Hardware, v souladu s příslušnými právními předpisy a doporučeními Poskytovatele, výrobce či dodavatele Hardware a provádět údržbu či servis Hardware, je-li to potřeba. V případě nedodržení těchto povinností nese Uživatel odpovědnost za vzniklé škody, Poskytovatel není povinen provádět údržbu, opravu či výměnu Hardware a zároveň je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy.

12.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že servis Hardware probíhá vždy u výrobce či autorizovaného prodejce Hardware, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak nebo nesdělí-li Poskytovatel Uživateli při uzavření Nájemní smlouvy Uživateli jiný postup servisu Hardware. Uživatel se zavazuje zajistit servis Hardware u výrobce či autorizovaného prodejce na vlastní odpovědnost a náklady.

12.11. V případě, že Uživatel odstoupí od Nájemní smlouvy dříve než 3 měsíce po zahájení pronájmu Hardware, zavazuje se Poskytovateli uhradit jako paušalizovanou kompenzaci nákladů Poskytovatele částku uvedenou v Nájemní smlouvě, jinak částku odpovídající 80 % měsíční výše nájemného.

12.12. Po ukončení Nájemní smlouvy má Uživatel povinnost vrátit Hardware Poskytovateli, a to nejpozději k poslednímu dni zúčtovacího období, na které Uživatel uhradil nájemné. Uživatel vrátí Hardware Poskytovateli na vlastní náklady včetně kompletního příslušenství, dokladů, klíčů, kódů a ostatních dokumentů vztahujících se k Hardware, a to na adresu sídla Poskytovatele, neurčí-li Poskytovatel jinak, a ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení.

12.13. Nevrátí-li Uživatel Hardware k poslednímu dni zúčtovacího období, má Poskytovatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1/30 měsíční výše nájemného nevráceného Hardware za každý den nevrácení Hardware do doby skutečného vrácení Hardware Poskytovateli.

12.14. Ve zbytku se na poskytování Hardware přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto VOP.

13. Mlčenlivost

13.1. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají obchodního tajemství druhé Smluvní strany a dále informací týkajících se podnikatelské činnosti druhé Smluvní strany, a to vůči jakékoli třetí osobě. Tato povinnost je nedotčena i v případě skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou či Nájemní smlouvou.

13.2. Informacemi o podnikatelské činnosti se rozumí veškeré informace obchodní, účetní, finanční, strategické, marketingové i technické povahy, o nichž se druhá strana dozví v souvislosti s využíváním práv a plněním povinností podle Smlouvy, Nájemní smlouvy či těchto VOP, nejsou-li tyto informace veřejně dostupné.

13.3. Uživatel odpovídá za dodržování mlčenlivostí v rozsahu dle tohoto článku VOP Dalšími uživateli.

14. Cena Služeb a způsob úhrady

14.1. Cena za Služby je splatná předem na celé zúčtovací období. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je tímto zúčtovacím obdobím vždy 1 měsíc.

14.2. Cenu za Služby Uživatel hradí vždy předem nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího následujícímu zúčtovacímu období.

14.3. Informace k platbě převodem na účet Poskytovatele včetně čísla účtu Poskytovatele a variabilního symbolu platby obdrží Uživatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci Uživatelského účtu či je Poskytovatel zašle na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Uživatel je povinen uhrazovat platby za Služby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

14.4. Poskytovatel je plátcem DPH. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně Poskytovatele připočtena DPH nebo jiná obdobná daň.

14.5. Ohledně plateb uhrazených Uživatelem vystaví Poskytovatel Uživateli daňový doklad (fakturu), a to vždy po uhrazení ceny za služby. Daňový doklad (fakturu) Poskytovatel vystaví v Uživatelském účtu anebo jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

14.6. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny za Služby náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení. Je-li Uživatel v prodlení s úhradou účtované částky delším než 15 dní, je Poskytoval oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služeb až do doby úplného zaplacení dlužné částky. Poskytovatel opětovně zruší omezení či aktivuje Službu do 2 pracovních dnů od úplného zaplacení dlužné částky. Po dobu omezení či pozastavení poskytování Služeb trvá Uživatelova povinnost platit cenu za Služby.

14.7. Poskytovatel je oprávněn Uživateli písemně oznámit změnu bankovního spojení pro účely úhrad cen za Služby, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Změna je účinná od kalendářního měsíce následujícího po oznámení změny.

15. Doba poskytování Služeb

15.1. Služby budou poskytovány po dobu trvání závazků ze Smlouvy (tj. po dobu, po kterou Uživatel bude mít Službu či Služby objednány).

15.2. Není-li ujednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

15.3. Uživatel má nárok na vrácení poměrné části předplacené Ceny za Služby v případě, že poskytování Služeb je ukončeno dříve, než uplyne doba, na kterou je Cena předplacena, z důvodu na straně Poskytovatele; v ostatních případech se předplacená Cena nevrací. Výše vrácené části ceny za Služby je stanovena na základě poměru nevyužité zaplacené doby poskytování Služeb k již využité zaplacené době poskytování Služeb v konkrétním zúčtovacím období.

16. Ukončení Smlouvy

16.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody Smluvních stran.

16.2. Smlouvu lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí kterékoli ze Smluvních stran. Výpovědní doba činí 2 (dva) měsíce, počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi druhé Smluvní straně, a končí běžet posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

16.3. Minimální doba nájmu Poskytnutí služby a Hardware je 24 měsíců.

16.4. Při předčasném zrušení smlouvy o Poskytnutí služby a Hardware bude doúčtována tzv. Částka odškodnění. Bude součástí Vyúčtování, které vystavíme po ukončení smlouvy. Počítá se jako 50 % ze součtu všech měsíčních plnění, která ještě zbývá zaplatit do konce minimální doby nájmu viz bod 16.3.

16.5. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy či VOP Poskytovatelem. Za podstatné porušení se považuje zejména:

16.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy či VOP Uživatelem. Za podstatné porušení se považuje zejména:

16.7. Odstoupení je účinné vždy pouze do budoucna.

17. Odpovědnost za škodu

17.1. Uživatel bere na vědomí, že Služby a Hardware nejsou vhodné k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závaznějších škod, a že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým jsou Služby užívány, a za jakékoliv škody při těchto činnostech a obecně při používání Služeb či Hardware vzniklé Uživateli či třetím osobám v souvislosti s fungováním či vadami Služeb a Hardware. Uživatel bere na vědomí, že v průběhu užívání Služeb může dojít k chybám a že Služby a Hardware poskytují pouze informace pro podporu rozhodování Uživatele.

17.2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2952 Občanského zákoníku. Poskytovatel není odpovědný za nepřímé škody vzniklé v důsledku poskytování Služeb, tj. zejména za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody.

17.3. Uživatel bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem nelze vyloučit krátkodobou nedostupnost Služby, která může být způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele. Uživatel proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá data, která bude mít uložená v rámci Služby, bude mít případně k dispozici i z jiného zdroje.

18. Změny VOP

18.1. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP změnit, vyvstane-li potřeba takové změny, například v důsledku potřeby změnit či nově upravit práva a povinnosti Smluvních stran v návaznosti na změnu právních předpisů nebo podmínek na trhu. Uživatel bude o jakékoli změně VOP informován na webové stránce www.cleverfarm.cz a případně e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu, a to nejpozději 30 dnů před datem navrhované účinnosti změny VOP.

18.2. Pokud Uživatel s navrhovanou změnou VOP nebude souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději 15 dnů před datem navrhované účinnosti změny VOP; v případě výpovědi Smlouvy Uživatelem Smlouva končí uplynutím posledního dne předcházejícího datu účinnosti navrhované změny VOP. Pokud Uživatel v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnou VOP souhlasí.

19. Informace o zpracování osobních údajů

19.1. Poskytovatel může při poskytování Služeb a Hardware zpracovávat osobní údaje Uživatele (v případě, že jde o fyzickou osobu), Dalších uživatelů, kterým Uživatel umožní užívat Služby a osob jednajících jménem Uživatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

19.2. Poskytovatel bude takové osobní údaje zpracovávat zejména pro účely plnění Smlouvy a zajištění poskytování Služeb.

19.3. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s jakýmikoli předpisy stanovující povinnosti k ochraně osobních údajů.

19.4. Uživatel je povinen zajistit, aby osobní údaje Dalších uživatelů, kterým Uživatel umožní užívat Služby, a osob jednajících jménem Uživatele v souladu s plněním Smlouvy, byly Poskytovateli předány v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, a aby byly příslušné osoby informovány, že jejich osobní údaje jsou předávány Poskytovateli a za jakým účelem.

20. Závěrečná ustanovení

20.1. Práva vzniklá Uživateli ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

20.2. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP, Smlouvy či Nájemní smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nemá vliv na platnost nebo vynutitelnost jejich ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě či Nájemní smlouvě, jimž bude neplatné nebo nevynutitelné ustanovení nahrazeno novým, které bude odpovídat původně zamýšlenému účelu.

20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z těchto VOP, Smlouvy, Nájemní smlouvy nebo právních vztahů v souvislosti s nimi vzniklých vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.

20.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro vztahy vyplývající z těchto VOP, Smlouvy, Nájemní smlouvy nebo pro právní vztahy, které vznikly v souvislosti s těmito smlouvami (včetně závazků k náhradě újmy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), je právní řád České republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého).

20.5. K rozhodování sporů týkajících se závazků z těchto VOP, Smlouvy, Nájemní smlouvy nebo závazků týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s těmito smlouvami (včetně závazků k náhradě újmy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky, místně příslušné dle sídla Poskytovatele. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

20.6. Tyto VOP jsou dostupné na webové stránce https://www.cleverfarm.cz, nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 3. 2020 a ruší případné předchozí VOP.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.