Agritas

1. Úvod

Součástí výstupů projektu SS01020397 – Predikce vlivu nepříznivých environmentálních rizik na produkční a mimoprodukční funkce zemědělských ekosystémů pomocí metod dálkového průzkumu Země je SW pro prezentaci a distribuci výsledků. Výstupy V1 až V4 jsou dostupné na mapovém serveru využívající technologii aplikace CleverFarm. Odkaz na mapový server a popisná metadata jsou dostupná níže. Detailní popis výstupů je pak součástí závěrečné zprávy a dílčích výstupů na portálu TAČR -ISTA.

2. Mapový server

Odkaz na mapový server je zde

3. Metadata

Table Example

Tématická skupina

Název vrstvy

Popis

LPIS

LPIS 2022

Hranice LPIS parcel a dílů půdních bloků, kde jsou určeny plodinové charakteristiky porostu.

Uhlík v půdě

SOC 1985-1989

Jednotlivé vrstvy stanovují prostorovou variabilitu odhadu obsahu organického uhlíku v půdě pro zvolené časové období. Vrstvy byly vytvořeny na základě kompozitů holé půdy. Pro stanovení obsahu organické hmoty byl vytvořen trénovací dataset zahrnují různé půdní typy v ČR a následně byly v laboratorních podmínkách proměřeny spektrální charakteristiky a laboratirní alalýzou určen podíl organického uhlíku. Trénovací dataset zohlednil různé úrovně půdní vlhkosti.

Legenda:

SOC 1990-1994

SOC 1995-1999

SOC 2000-2004

SOC 2005-2009

SOC 2010-2014

SOC 2015-2019

Uhlík v půdě – trendy

Variabilita DPB 2015-2019

Vrsta vyjadřuje relativní variability SOC v rámci daného pozemku a je vztažena k průměrné hodnotě za pozemek. Výsledek tedy zvýrazňuje lokální variabilitu SOC v rámci jedné parcely a hodnoty nejsou srovnatelné mezi parcelami ani mezi různými půdními typy. Daná hodnota může být sice v rámci dané parcely silně nadprůměrná, ale z hlediska daného půdního typu může být naopak velmi nadprůměrná

SOC Trend půdní typ

Vrstva vyjadřuje relativní srovnání hodnoty SOC s hodnotami obvyklými pro daný půdní typ, kdy jsou hodnoty vztaženy k průměru za daný půdní typ. Výsledek umožňuje identifikovat např. silně nadprůměrné či silně nadprůměrné hodnoty z hlediska daného půdního typu a primárně není určen pro zvýraznění lokální variability v rámci jednoho pozemku.

Legenda:

SOC Trend 1985 – 2019

Vrstva vyjadřuje časový trend vývoje obsahu SOC v půdě za období 1985 - 2019 vyjadřeného v % množství organické hmoty na pozemků.

Legenda:

Ortofotomapa

Ortofotomapa

Referennčí ortofotomapa využívající službu Google mapy

 

Tématická skupina

Tématická podskupina / plodiny

Název vrstvy

Popis

Predikce výnosu

Pšenice o.

Týden N

Vrstva vyjadřuje odhad výnosu (t/ha) agregovaného na úroveň jednotlivých zemědělských parcel stanoveného pro konkrétní týden v kalendářním roce. Výpočet je založen na zpracování časových řad následujících datasetů:

  • vegetačních indexů
  • meteorologických dat
  • výnosových map.

Legenda:

Ječmen j.

Týden N

Řepka o.

Týden N


Tématická skupina

Tématická podskupina / plodiny

Název vrstvy

Popis

Hnojení dusíkem

Pšenice o.

Dusík 7.4.2022

Vrstva vyjadřuje odhad úrovně výživy dusíkem pomocí tzv. Nitrogen Nutrition Indexu (NNI). Při analýze vycházíme ze srovnání aktuální a optimální úrovně výživy dusíkem pro danou plodinu a zvolené období, kde hodnoty reprezentují:

  • NNI < 1.0 → nedostatečná výživa;
  • NNI = 1.0 → optimální výživa;
  • NNI > 1.0 → nadbytek dusíku

Hodnoty NNI b.y tedy v případě optimální výživy měly oscilovat kolem hodnoty 1.0 Aktuálně podporované plodiny v modelu jsou řepka ozimá a pšenice ozimá.

Legenda:

Dusík DATUM

Dusík 27.6.2022

Řepka o.

Dusík 7.4.2022

Dusík DATUM

Dusík 27.6.2022


Tématická skupina

Název vrstvy

Popis

Vývoj porostu – Pšenice o.

Týden XX

Vrstva vyjadřuje srovnání aktuálního stavu porostu se stavem pozorovaným v daném čase předchozích sezonách a predikci vývoje porostu do budoucna.

Analýza je aktuálně založeno na vegetačním indexu MSAVI napočítaná z testovaných vegetačních indexů která dobře koreluje s výnosy a stavem porostu odhadnutým na základě MSAVI. Výsledek analýzy zohledňuje datum setí a dosavadní průběh metrologické sezóny. Hodnoty pod 100% udávají “zpožděný” porost v ohledu na dlouhodobý průměr a naopak hodnoty nad 100% udávají stav porostu který je ve své růstové fázi “napřed” oproti průměru.

Legenda: